ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
วันเด็จ ED399960596TH ไปรษณีย์ไทย Oct 22, 2563 102020000001
กุลวดี กรณ์เกษม EH087664160TH ไปรษณีย์ไทย Sep 30, 2563 092020000008
พจนารถ วุฒิญาณ ED335437792TH ไปรษณีย์ไทย Sep 28, 2563 092020000006
เสาวรส ชมภูเทพ ED335437789TH ไปรษณีย์ไทย Sep 28, 2563 092020000005
อรณษา เครือแก้ว EH063574632TH ไปรษณีย์ไทย Sep 18, 2563 092020000004
Aleksandr Gritsenko EH063555911TH ไปรษณีย์ไทย Sep 08, 2563 092020000003
อรณษา เครือแก้ว EF466091135TH ไปรษณีย์ไทย Sep 05, 2563 092020000002
กฤษกร กอสุราษฎร์ EF466090824TH ไปรษณีย์ไทย Sep 03, 2563 092020000001
ศิริกัญญา อุดมเลิศวนสิน ED259463865TH ไปรษณีย์ไทย Aug 31, 2563 082020000007
เพ็ญสิริ การรัตนจินดา ED259438145TH ไปรษณีย์ไทย Aug 27, 2563 082020000006
Phonchai Jeenjankit ED259431845TH ไปรษณีย์ไทย Aug 19, 2563 082020000005
วาทิณี เครือบุญมา ED259405862TH ไปรษณีย์ไทย Aug 18, 2563 082020000004
เลิศชาย เมืองสถิตกุล ED184593524TH ไปรษณีย์ไทย Aug 10, 2563 082020000002
ณฐนน จำปาศักดิ์ EF465974228TH ไปรษณีย์ไทย Aug 04, 2563 082020000001
คุณปัณฑารีย์ EF465948347TH ไปรษณีย์ไทย Jul 21, 2563 072020000005
ยุทธศิลป์ น้อยไม้ ED184519461TH ไปรษณีย์ไทย Jul 20, 2563 072020000004
ฝน EI981462711TH ไปรษณีย์ไทย Jul 03, 2563 072020000001
ณัฐพล รุ่งเสถียรเมธากุล ED020397201TH ไปรษณีย์ไทย Jun 18, 2563 062020000002
จิรวัฒน์ ยืนยงค์ ED020383644TH ไปรษณีย์ไทย Jun 11, 2563 062020000001
พิรัฐ เย็นสุดใจ EI900868192TH ไปรษณีย์ไทย May 18, 2563 052020000004-1
วัชรินทร์ ไทยสวัสดิ์ EG502411824TH ไปรษณีย์ไทย May 08, 2563 052020000003
สดใส โชติกเสถียร EG502411807TH ไปรษณีย์ไทย May 08, 2563 052020000002
ชัชวาล ยอดธง EG502407405TH ไปรษณีย์ไทย May 07, 2563 052020000001
ธนพัฒน์ ปิงวัง EI823883717TH ไปรษณีย์ไทย Apr 24, 2563 042020000004
ชญาภา ศิริพันธุ์ EI605314651TH ไปรษณีย์ไทย Apr 14, 2563 042020000002
ปาณิ แจ่มวิถีเลิศ EI823851745TH ไปรษณีย์ไทย Apr 10, 2563 00:00 042020000001
สุวัชชัย ใจข้อ EF383750918TH ไปรษณีย์ไทย Mar 31, 2563 032020000003
กรธวัช จุลมูล EF383716960TH ไปรษณีย์ไทย Mar 23, 2563 032020000002
Ss EF677771885TH ไปรษณีย์ไทย Feb 11, 2563 00:00 022020000002
พัสกร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา TINT000626234 Kerry Feb 03, 2563 10:34 022020000001
ศิริพร สถิติสังวร EI605306995TH ไปรษณีย์ไทย Jan 27, 2563 012020000004
พิพัฒน์ พินพันธุ์ EF677038468TH ไปรษณีย์ไทย Jan 06, 2563 012020000002
ไมตรี ญาณสมบูรณ์ EI470797021TH ไปรษณีย์ไทย Jan 02, 2563 10:17 012020000001
เชาวเรศ เชาว์กิตติโสภณ EF676963990TH ไปรษณีย์ไทย Dec 11, 2562 11:12 122019000002
นายชัยวัฒน์ บรรลือ EH087664213TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 30, 2020 092020000007
กาญจนา ธนธรรมพิทักษ์ EI981482089TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 09, 2020 072020000002
Ss EF677771877 ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 11, 2020 022020000002
จิรเมธ มโนศิรินุกูล EF464908797TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 27, 2019 112019000001
จิรศักดิ์ สร้อยชั้น EF676868163TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 26, 2019 092019000002
เพชร มูสิกอินทร์ EF464656475TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 09, 2019 092019000001
Janekit Chuwattanakul EF263132581TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 17, 2019 11:33 072019000003
ปฏิมา ปรีดาวิภาต ED930160561TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 08, 2019 072019000001
ชื่อลูกค้า : วันเด็จ
Tracking number : ED399960596TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000001
ชื่อลูกค้า : กุลวดี กรณ์เกษม
Tracking number : EH087664160TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 30, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000008
ชื่อลูกค้า : พจนารถ วุฒิญาณ
Tracking number : ED335437792TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 28, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000006
ชื่อลูกค้า : เสาวรส ชมภูเทพ
Tracking number : ED335437789TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 28, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000005
ชื่อลูกค้า : อรณษา เครือแก้ว
Tracking number : EH063574632TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 18, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000004
ชื่อลูกค้า : Aleksandr Gritsenko
Tracking number : EH063555911TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 08, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000003
ชื่อลูกค้า : อรณษา เครือแก้ว
Tracking number : EF466091135TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 05, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000002
ชื่อลูกค้า : กฤษกร กอสุราษฎร์
Tracking number : EF466090824TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 03, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000001
ชื่อลูกค้า : ศิริกัญญา อุดมเลิศวนสิน
Tracking number : ED259463865TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 31, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000007
ชื่อลูกค้า : เพ็ญสิริ การรัตนจินดา
Tracking number : ED259438145TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 27, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000006
ชื่อลูกค้า : Phonchai Jeenjankit
Tracking number : ED259431845TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 19, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000005
ชื่อลูกค้า : วาทิณี เครือบุญมา
Tracking number : ED259405862TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 18, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000004
ชื่อลูกค้า : เลิศชาย เมืองสถิตกุล
Tracking number : ED184593524TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 10, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000002
ชื่อลูกค้า : ณฐนน จำปาศักดิ์
Tracking number : EF465974228TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 04, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000001
ชื่อลูกค้า : คุณปัณฑารีย์
Tracking number : EF465948347TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 21, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000005
ชื่อลูกค้า : ยุทธศิลป์ น้อยไม้
Tracking number : ED184519461TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 20, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000004
ชื่อลูกค้า : ฝน
Tracking number : EI981462711TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 03, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000001
ชื่อลูกค้า : ณัฐพล รุ่งเสถียรเมธากุล
Tracking number : ED020397201TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 18, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000002
ชื่อลูกค้า : จิรวัฒน์ ยืนยงค์
Tracking number : ED020383644TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 11, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000001
ชื่อลูกค้า : พิรัฐ เย็นสุดใจ
Tracking number : EI900868192TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 18, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000004-1
ชื่อลูกค้า : วัชรินทร์ ไทยสวัสดิ์
Tracking number : EG502411824TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 08, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000003
ชื่อลูกค้า : สดใส โชติกเสถียร
Tracking number : EG502411807TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 08, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000002
ชื่อลูกค้า : ชัชวาล ยอดธง
Tracking number : EG502407405TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 07, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000001
ชื่อลูกค้า : ธนพัฒน์ ปิงวัง
Tracking number : EI823883717TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 24, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000004
ชื่อลูกค้า : ชญาภา ศิริพันธุ์
Tracking number : EI605314651TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 14, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000002
ชื่อลูกค้า : ปาณิ แจ่มวิถีเลิศ
Tracking number : EI823851745TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 10, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000001
ชื่อลูกค้า : สุวัชชัย ใจข้อ
Tracking number : EF383750918TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 31, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000003
ชื่อลูกค้า : กรธวัช จุลมูล
Tracking number : EF383716960TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 23, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000002
ชื่อลูกค้า : Ss
Tracking number : EF677771885TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 11, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000002
ชื่อลูกค้า : พัสกร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
Tracking number : TINT000626234
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 03, 2563 10:34
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000001
ชื่อลูกค้า : ศิริพร สถิติสังวร
Tracking number : EI605306995TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 27, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000004
ชื่อลูกค้า : พิพัฒน์ พินพันธุ์
Tracking number : EF677038468TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 06, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000002
ชื่อลูกค้า : ไมตรี ญาณสมบูรณ์
Tracking number : EI470797021TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 02, 2563 10:17
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000001
ชื่อลูกค้า : เชาวเรศ เชาว์กิตติโสภณ
Tracking number : EF676963990TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 11, 2562 11:12
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000002
ชื่อลูกค้า : นายชัยวัฒน์ บรรลือ
Tracking number : EH087664213TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000007
ชื่อลูกค้า : กาญจนา ธนธรรมพิทักษ์
Tracking number : EI981482089TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000002
ชื่อลูกค้า : Ss
Tracking number : EF677771877
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000002
ชื่อลูกค้า : จิรเมธ มโนศิรินุกูล
Tracking number : EF464908797TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000001
ชื่อลูกค้า : จิรศักดิ์ สร้อยชั้น
Tracking number : EF676868163TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000002
ชื่อลูกค้า : เพชร มูสิกอินทร์
Tracking number : EF464656475TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000001
ชื่อลูกค้า : Janekit Chuwattanakul
Tracking number : EF263132581TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 17, 2019 11:33
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000003
ชื่อลูกค้า : ปฏิมา ปรีดาวิภาต
Tracking number : ED930160561TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000001
Powered by MakeWebEasy.com